ســـامـانه مدیــریت پــروژه ســـامانه مدیــریت پشتیبانی ســـامانه ثبــت بـازاریــابی پـروژه کشــاورزی ســـامانه ثبــت بـازاریــابی پـروژه ســـرمایــه ســـامانه ردیــابی تراکنش پذیــرندگــان
ســـامـانه مدیــریت پــروژه ســـامانه مدیــریت پشتیبانی ســـامانه ثبــت بـازاریــابی پـروژه کشــاورزی ســـامانه ثبــت بـازاریــابی پـروژه ســـرمایــه ســـامانه ردیــابی تراکنش پذیــرندگــان
پــروژه هــای شــرکت:

پروژه پرداخت بانک انصــار استــان فــــارس

پروژه پرداخت بانک کشــاورزی استــان فــــارس

پروژه پرداخت الکترونیک بانک سینــــا استــان فــــارس

پروژه پرداخت الکترونیک بانک ســـرمــایه استــان فــــارس

پروژه پرداخت الکترونیک بانک ایــران زمین استــان فــــارس

پروژه پرداخت الکترونیک بانک مهـــر اقتصــاد استــان فــــارس

پروژه پرداخت الکترونیک بانک کشـــاورزی استــان بوشهـــر

پروژه پرداخت الکترونیک بانک انصـــار استــان بوشهـــر

پروژه پرداخت الکترونیک بانک سینــــا استــان بوشهـــر

پروژه پرداخت الکترونیک بانک ســرمـــایه استــان بوشهـــر

پروژه پشتیبــانی تجهیزات بانک رفــاه کــارگــران استــان بوشهـــر

شعبه1: شیــراز، چهـار راه گمــرک، ســاختمان پــارس تلفن: 071-32322597
شعبه2: بوشهـر، سـه راه شرکت نفت، ســاختمان شــاتـل تلفن: 077-33540250